Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση στις 5.9.2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΗ (ΑΒΕΑ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.
11942/73/Β/86/02 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5/9/2023.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κύριοι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η
Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., στα Χανιά (στα γραφεία της Τράπεζας Χανίων
στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της
ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022 και
διανομή κερδών.
2) Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2022.
3) Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2022.
4) Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2023.
5) Διάφορα άλλα θέματα.
Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση να καταθέσουν
τους τίτλους των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό στα Γραφεία της Εταιρείας ή
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον
μέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως.
Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των
μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Χανιά 2 Αυγούστου 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρακάκης Μιχαήλ

Μαρακάκης Μιχαήλ

Πρώτο Βραβείο Ευρωπαϊκού Ιστορικού Οροσήμο
Νέα σειρά premium εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων