Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση στις 30.11.2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΗ (ΑΒΕΑ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11942/73/Β/86/02 και Αριθμό ΓΕ.ΜΗ.: 074006958000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30/11/2022.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κύριοι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα Χανιά (στα γραφεία της Τράπεζας Χανίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

  • Απόφαση για την απόκτηση από την εταιρεία, ποσοστού συμμετοχής σε ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία.
  • Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 9 η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα

Παρασκευή, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό στα Γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

 

Χανιά 3 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Μαρακάκης Μιχαήλ

Πρώτο Βραβείο Ευρωπαϊκού Ιστορικού Οροσήμο
Νέα σειρά premium εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων