ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 25-6-2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΗ (ΑΒΕΑ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.
11942/73/Β/86/02 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25/6/2019.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κύριοι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου
2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα Χανιά (στα γραφεία της Τράπεζας Χανίων στην οδό
Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της
ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018.
2) Έγκριση και προέγκριση καταβληθείσας αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί
του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω Χρήσεως.
4) Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2019.
5) Διάφορα άλλα θέματα.
Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση να καταθέσουν
τους τίτλους των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό στα Γραφεία της Εταιρείας ή
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον
μέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως.
Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των
μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Χανιά 21 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαρακάκης Μιχαήλ

Πρώτο Βραβείο Ευρωπαϊκού Ιστορικού Οροσήμου
Νέα σειρά premium εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων