ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 10-11-2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΗ (ΑΒΕΑ)

(Αρ.ΓΕΜΗ 074006958000 – ΑΦΜ 094019626)

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Νοεμβρίου 2018

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κύριοι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00΄, στα Χανιά (στα γραφεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Λήψη αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 2.002.000,00 ευρώ και έκδοση έως 2.860.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, έκαστης ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ, με σκοπό την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό στα Γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως. Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω συνέλευση ορίζεται 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο χώρο και κατά την ίδια ώρα. Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται 2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο χώρο και κατά την ίδια ώρα.

Χανιά 20 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρακάκης Μιχαήλ

Νέα σειρά premium εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων
OLIVA, νέα σειρά paraben free καλλυντικών με ελαιόλαδο