Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση στις 25.6.2021

Των μετόχων της Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΗ (ΑΒΕΑ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11942/73/Β/86/02 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25/6/2021.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κύριοι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα Χανιά (στα γραφεία της Τράπεζας Χανίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

  • Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020 και διανομή κερδών.
  • Έγκριση και προέγκριση καταβληθείσας αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2020.
  • Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2020.
  • Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
  • Εκλογή νέου Δ.Σ.
  • Διάφορα άλλα θέματα.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό στα Γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

 

Χανιά 26 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Μαρακάκης Μιχαήλ

Πρώτο Βραβείο Ευρωπαϊκού Ιστορικού Οροσήμο
Νέα σειρά premium εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων